Największy Producent Ceramiki w Dekoracjach Unikatowych 

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego


 „Ceramiki Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu.

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Konto Klienta
 4. Zamówienia
 5. Płatność i cena
 6. Dostawa
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Reklamacja Produktu na podstawie rękojmi
 9. Ochrona Danych Osobowych
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 11. Postanowienia końcowe

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1) Sklep / Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.sklep.ceramika-artystyczna.pl

2) Sprzedawca –„Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu. Adres ul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-000-39-61, REGON: 000398853, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS- Numer 0000113532 zwany SKLEPEM INTERENTOWYM.

3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego
4) Zarejestrowany Klient – Klient korzystający ze Sklepu internetowego, który dokonał Rejestracji i założył Konto klienta;
5) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu internetowego, polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu założenia Konta klienta;
6) Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, określony przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym, umożliwiający dostęp do Konta klienta i służący jego zabezpieczeniu;
7) Konto klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu Rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także uzyskaniu przez Klienta informacji o historii Zamówień;
8) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
9) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
10) Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów Produktów i zawierania Umów sprzedaży;
11) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy;
12) Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;
13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
14) Produkt – niepodzielna ilość rzeczy ruchomych dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
15) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;
16) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
17) Operator płatności – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów.

2.Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ceramika-artystyczna.pl prowadzony jest przez –„Ceramikę Artystyczną” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu. Adres ul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-000-39-61, REGON: 000398853, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS- Numer 0000113532
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
4. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.sklep.ceramika-artystyczna.pl/regulamin sklepu internetowego a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
5. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane w „Ceramice Artystycznej” Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu, w Polsce. Wytwarzanie produktów w postaci ręcznego formowania i dekorowania metodą stempelkową i pędzlem może spowodować nieznaczne odchylenia w wyglądzie produktów, nie mające wpływu na całokształt dekoracji, na estetykę oraz walory użytkowe naczyń ceramicznych i nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji, wg Normy NB-80/7041-02 oraz PN-75/A-12480, Zakładowych Warunków Odbioru Kamionkowych Naczyń Stołowych i Gospodarczych. Wymagania i Badania ZWO 1/2023.
6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową.
7. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) mediację,

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

c) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).                                                                                             

3. Konto Klienta

1. Klient w celu założenia Konta użytkownika dokonuje Rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu Rejestracji.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Panelu klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji, korzystając z formularza Zamówienia.
6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4. Zamówienia

1. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia po wcześniejszym Zalogowaniu się, za pośrednictwem Panelu klienta,
b) złożenie Zamówienia bez Rejestracji, za pośrednictwem formularza Zamówienia.

4. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.
5. Klient posiadający Konta klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu dostawy, metody płatności oraz sposobu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu Produktów do Koszyka zostaje przekierowany do formularza służącego do składania Zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, metody płatności, sposobu oraz adresu dostawy. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zamówienia. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam i płacę”.
7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
8. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
10. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub powiązany z Kontem klienta wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”. E-mail ten stanowi przyjęcie oferty Klienta. W momencie poinformowania Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
11. Wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacji.

5. Płatność i cena

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Produkt tytułem złożonego Zamówienia w następujący sposób:

a) płatność online za pośrednictwem Operatora płatności,
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 13 1910 1048 2785 2170 9338 0001.

2. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
4. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność przelewem i nie zapłaci w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, zamówienie przepada.

6.  Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, lub osobiście w „Ceramice Artystycznej” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu. Adres ul. T. Kościuszki 23, 59-700 Bolesławiec. Dostawy odbywają się w Dni robocze.
2. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia. Koszt dostarczenie Produktu jest uzależniony od ogólnej wagi i ilości zamówionego Produktu.
3. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca lub odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Kupującym jest Konsument.
4. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
5. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

7.  Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu Zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.
7. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem. Jeżeli zwrócony Produkt jest w stanie nieskazitelnym i nie nosi śladów użytkowania, Klient otrzyma informację o zwrocie środków na konto podane w formularzu zwrotów. 

8. Reklamacja Produktu na podstawie rekojmi

1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów ustawy o prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne ustawy o prawach konsumenta).
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


9. Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.sklep.ceramika-artystyczna.pl/politykaprywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

10. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a) założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym;
b) umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;
c) umożliwienie korzystania z Koszyka;
d) Newsletter;
e) udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
f) umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
b) dostęp do sieci Internet;
c) dostęp do poczty elektronicznej;
d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, z chwilą zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także polegającej na świadczeniu usługi Newslettera, zostają zawarte na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
6. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 i 5 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 6.
7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

11. Postanowienia końcowe

1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu.

Bezpieczna Dostawa
Doskonała jakość
Gwarancja Producenta
126 lat ciągłości tradycji